Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDE'

flcchts Michiel de Kuiter te noemen, die, na zyne doodelyke wonden bekomen te hebben, ecnige oogenblikken voor zyn fiervcn, noch uitboezemde, „ dat niets hem ?neerder „ fmarttc, dan nu buiten Jlaat tc zyn de liefde lot zyn „ vaderland, door zyn dienst, te betoonen." Is die liefde in grootc mannen, in btflierders en overwinners van volken allerroemwaardigst, zyn die voorbeelden uitft'ekend% zy is voor ieder menseh , van ieder rang, ja van alle levens/landen , niet minder loffelyk, fchoon de voorbeelden minder blinkende zyn. Behaalt de krygsman eert, door de liefde lot zyn vaderland te bewyzen met zyne wapenen , wuarïmi zou een fchryver , in zyn vak, minder achting waardig zyn, •wanneer hy de liefde tot zyn land beloont door zyn vermogens aan te wenden om het zelve ie dit ftt ti met zyn' veder? Hoe veel groote vernuften hebben hu» vaderland zo veel gediend met hunne pen, als ooit veldheer eti dcedenmet het zwaard aan het hoofd hunner legers?' De goedeenwyze Voorzienigheid heeft, als willende dal de victifelten de liefde tot hun vaderlandvoor één'' hunner grootfte en tevens gemakkelyk/le pligten zouden at hteu, ieder levens/land derwyze geregeld, dat ieder wezen, in denzeiVen geplaatst, in /laat is gefield iets ten dienfie van hei vaderland te kunnen toebrengen.

Deeze bedenkingen waren my fints lang en gedurig voor den geest, en daden my in verfcheiden myner gedichtta

yve-

Sluiten