Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. ix

mogen, voor het vaderland zo belangeloos, vurig, moedig

en ftandvastig te zyn, als die edele vaderlander In

de prinfes van Espinoi zal men den heldenmoed, en Jlandvastigheid, na een vruchtclooze, doch onvoorbecldelyke moedige en lofelyke hardnekkige verdediging van Doornik , door de liefde tot het vaderland, tot een toppunt gevoerd zien, waarvan byna geen voorbeeld is. Bedreigingen , belofte, de treffende en gcvaarlykjle vleitaal, beftormt het hart der heldin; maar liefde tot het vaderland draagt de zege weg. Mogt haar voorbeeld veel Lalainen, mogt het 'er flechts één, vormen! Het zy dan

in man , of vrouw ! In Mondragons brief zal men

den eerlyken man zien, die de Nederlanders allen recht doet, tegen een' hoogmoedigen, listigen , en dubbelhartigen landvoogd. Mogt deze brief onze jongelingen aanfporen , om voor het lieve vaderland Mondragonnen te worden , dat is , mannen die voor hun vaderland pal ftaan , en nooit tot de verdchtelyke laagheid vervallen van de deugden lutnnerpartyën niette willen eerbiedigen. — Uit den brief van den admiraal dc Coligny zal men zien, dat wy den eerflen fiap tot de vryheid aan de Zceuwfche en Hollandfche zeeverrichtingen te danken hebben , dat een zeemagt de zuil onzer vryheid is, en dat fpaarzaamheid daaromtrent kwade ftaatkunde , of kwade trouw ten grond/lag moet hebben. Wy zien uit * 5 dien

Sluiten