Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X" VOORREDE.

fchen des winters in Duitschland leden en klaagden > daar de Duilfchcrs niet alleen dezelfde ongemakken leden; maar, dat meer is, elkander tagchende trotfeerden

in liet gevoelloos verduren daarvan. In den brief

van Willem den Eerften aan den beroemden , en doorluchtigen , doch ongeltikkigen graaf van Egmond , zal men den eerlyken plaatsman, den man van mededogenheid en menschlykheid zien ; men zal daar Willem leeren kennen , toen hy den naam van „ Vader „ des Volks" bi lijf: verdiende. Wat jammer, dal zulk een edel hart op het laatst zyns levens verleid wierd door het lokdas der vorsten , dat is door de gelegenheid tot flaatsvergrooting. Doch dit is in dien grooten man veeleer bcklaaglyk, dan verdoemelyk; want zyn oogmerk was flechis in het gewoonc beloop der dingen. Waar is een vorst, (wy moeten by de vorsten blyven,) die kieschheid genoeg bezit, om niet te nemen 't geen de gelegenheid hem aanbied? Haar is de vorst, die in die omjiandighedeu zich laat wederhouten, door te redekavelen wat met eene ft rikte cerlykheid bejlaanbaar is , of niet ? Een nieuwe les voor vryë volken, die in betrekking ftaan met eenig vorst! Laten zy hem achten, maar nooit uil het oog verliezen, dat een vorst een mensch is, dat is, ecu zwak, en zondig fchepfcl, gclyk zy zeiven zyn; gevaarJyk, dewyl hem in de opvoeding doorgaans word ingeboezemd',

Sluiten