Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xiv VOORREDE.

de gelegenheid bediene ? En waar is hy , genomen die redekaveling komt al in hem op , die 'er zich door zal laten wederhouden van toe te tasten ? Hy zal 'er kunnen zyn , ik fla het toe; maar indien 'er zodanig een handelsman gevonden word, men fla my toe dat hy ééne der zeldfaamjle vcrfchynfelen is in dt natuur ; cn dat zulk een man eene kieschheid bezit, weinig flrokende met den aart van een handelsman. De koophandel heeft hare verdorlovingen , waarom mag de jlaatkunde dc hare niet hebben? Vorsten en kooplieden, ja alle menfehen, worden, in zekere omjlandigheden vooral, beheerscht door het zelfbelang ; en den eisch daarvan op tc volgen, is veeleer eene zwakheid dan cene misdaad, naarmate dc middelen die men in het werk fielt om tot zyn oogmerk te geraken, 't Ontwerp van IVillem is dus in het gewoone beloop der natuur; het is niet zonderling, cn fpruit veeleer uit imnfchelyke broosheid, dan uit overgegevene boosheid.

De zesde brief vertoont ons, in het lot van de Graven

van Egmond cn Hoorne, hoe veel onze trouwhartige Voorvaderen, om het voorflaan van 's volks rechten en vryJteid hebben geleden. Wy zien daarin de ftreken der hoven, en waartoe menfehen bekleed met zo veel magt, dat zy hun wil tot een wet kunnen maken, dal zyn vorften, in ftaat zyn als het 'er op aankomt, om te verderven wat hun ontwerp, recht of onrecht, goed of kwaad,

tC'

Sluiten