Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 LOUIZA DE COLIGNY,

Die hem aan wien dit fchrift welraeenend word gefchreven9

Den krygsman door Europe als oorlogsman beroemd, Held Maurits, Neêrlands fteun! het leven heeft gegeven,

Groet Maurits, die haar eert als hy haar moeder noemt. Zy zal, het beige u niet, dien naam zich waardig maken;

Het bloed van Coligny is moedig, en oprecht; De pligt van moeder eischt voor 't heil naars zoons te waken J

Zy doet dit fomtyds meest als zy zyn' eisch ontzegt. De grootfte frraf, myn zoon! die God een' vorst kan zendenr

Is een verleiders raad, die 's vorsten hoogmoed vleit; Het grootst gefchenk, om 't wee der vorften af te wenden „■

Is een geftrenge vrind der vleklooze eerlykheid. 6 Maurits! door Gods gunst hebt gy 'er één' gevonden,

Die onwaardeerbaar is, in eedlen Barneveld; Noch wierd u een vrindin gelukkig toegezonden,

Die glori in uw heil en in uw zoonfchap fielt. Hun beider eerlyk hart is duizendmaal gebleken,

Hun beider eerlyk hart acht Maurits hoog genoeg, Om, daar 't zyne eer betreft, hem ongeveinsd te fpreken,

Ja, te eifchen dat hy zich naar zyn belangen voeg'. Hoe listig hebt ge my naar Barneveld gedreven,

Om dezen grooten man te trekken op uw zy'! Te dringen dat zyn hulp uw grootheid hulp zou geven,

Tot ge u gevestigd zaagt in de opperheerfchappy! 'k Vergeef u deze trek, nooit in uw hart geboren,

Dat, tot den kryg gevormd, fchaers hooffche ftreken kent.

'kHefe

Sluiten