Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MAURITS. 5

Zyn weldaên zyn by 't volk flechts uitgedachte listen,

Om hen door kracht van goud in 't yzren juk te flaan. Doch, 't geen noch fterker is, (gy zult myn taal verfchoonen,

Gy, die de oprechtheid mint,) toont niet de Hemel klaar, Dat Hy niet wil dat hier een ander volk zal wonen,

Dan dat een' vorst befchouwt als een' geweldenaar ? Zaagt gy uw' Willem zelv', wien in zyn roemryk leven,

Toenhy, als Maurits nu, dong naar's lands oppermagt, Nooit dan deze enkle vlek kon worden aangevreven, , Niet, aan den voet des troons, moorddadig omgebragt? Dc troon is veel te zwaar voor Neêrlands weeke gronden,

Zyn glans beflaat terftond in dees verdikte lucht, Het enkle woord van „ Heer" valt zwaar voor vryë monden,

Van volk dat min de dood dan de overheerfching ducht, 't Heeft naauw' zyn'graaf, vorst Phlips, ftoutmoedig afgezworen,

•t Vloekt noch de boei, de vrucht dertrotfeéénhoofdigheid; En zou een nieuwe graaf in Maurits hen bekoren ?

Kan 't wezen dat die prins zich met dat denkbeeld vleit? Och! dat uw zoon, mevrouw! bedenk' wat hy wil wezen,

En wat hy wezen kan, voldaan met zynen rang: Als graaf heelt hy verdriet, ja zelfs de dood te vreezen,

Als ftedehouder niets. Wat is dan zyn belang? Geloof me, een prins voldaan met rang van ftedehouder,

Gelyk uw Willem was, tot kort flechts voor zyn dood, Die eerlyk 't flaatsgebouw helpt Ichragen met zyn' fchouder.

Door 't voorftaan van 's volks recht den bloei des volks vergroot, A 3 Geen

Sluiten