Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN WILLEM DEN EERSTEN. 31

Noch hebt gy daar een' fteun aan dyk en dam gevonden,

Wier opening 't veld hervormt in eenen waterplas. Door list zy Spanjes magt van 't drooge land getrokken,

Men oorloog' met Kastilje op harde gronden niet; Uw zeemagt moet Kastilje in Zee- en Holland lokken,

Daar gy in brakbeid, zee en koude uw legers ziet. Maar, zo myn raad, 6 prins! uw volk ten nut mogt ftrekken,

Zo deze raad dat volk ontrukt aan zynen val, Kan Neerland noch daaruit één nutte iiaatsles trekken,

Die 't laatfte nagedacht des volks ü danken zal. Het volk, door zeemagt vry, zal uit uw' toeleg leeren,

Dat Neêrland nooit zyn heil door landmagt zoeken moet: 't Kan, inderdaad, niet één' der nageburen keeren,

Schoon 't fterke legers vormt, of burgers waapnen doet. Hoe groot een leger zy dat Neêrland faam' moog' trekken, ('s Lands inkomst laat niet lang een magtig leger toe,) 't Kan tegen Duitschland zelfs geen'zek-ren fteun verftrekken „■

Veel min zo Vrankrjk noch daarby een' aanval doe: Maar wil het Neêrlandsch volk zich ééns ontzaglyk maken»

Dat dan dit moedig volk een flerke zeemagt hou'; Dat Neêrland dcchts te land zyn vesten doe bewaken,

En in zyn zeegeweld alleen zyn' fteun befchouw'. Zo eenig mogendheid op 't land hun land moog' drukken,

En Neêrland dechts een heir van zeekastelen heeft, Het kan door zege op zee de vrucht der zege ontrukken Aan hem dien't lot op 't land den grootden krygsroem geeft.

En

Sluiten