Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 DE HERTOGIN VAN PARMA,

Doch nooit zal koning Phlips of wel zyn vrind, beleven,

Dat Parmaas hertogin een fcbelmftuk Ioflyk noem'. Een fchelmftuk deed uw vrind, een fchelmfiuk dat uw' luister^

6 Roembegeerig vorst! gewis bezwalken zal: Een fchenddaad van dien aart, ó vorst! blyft niet in duister#

Maar febiet uit Brusfelshof haar fchanddraal door 't heelal. Verneem wat hier gebeurde, ik zal de waarheid fchryven ,

De waarheid, inderdaad , voor uws gelyken ftraf. Gy! meet de vrnchten af van Alvaas ftaatsbedryven,•

Voor my, ik flap daarna van uw belangen af. Uw eedle vrind was naauw' voor Brusfels muur vernomen,

Of Egmond, met uw gunst, in brief by brief, gevleid, Ging hem die u verbeeld gerust, ver wellekomen,

En heeft Toledo zelf in myn vertrek geleid. Hoe heusch omarmde uw vrind den oorlogsman wiens degen

De Kastiljaanfche vaan veréérde in flag by flag! Ik was in 't hart verbiyd , ja hield het voor een' zegen,

Dat ik twee helden dus voor u veréénigd zag. De fchrandre Hoorne, een held in wyslyk te overwegen

Wat nut is voor uw' dienst, een man, door zyn'verftand „ Zo groot, als Egmond ooit kan wezen met den degen,

Bevond zich op dien tyd bedleegrig op het land. Myn kunst, en uw gevlei, had hem tot ons getrokken;

Hy was meer trouw dan ooit, nu hy uw gunst bezat: Held Alva, om dien graaf naar Brusfelshof te lokken,

Gaf voor, dat hy zyn' dienst op 't fpoedigst noodig had. , - To

Sluiten