Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n VOORREDE.

Met zulk een zeggingszwitf. en overredingskracht, Ah of Apollo zelf d es rede had bedacht. »» De groote Apollo, die der Qervelingen poogeit' ,, Gelukkig onder/leunt door onbegrensd vermoogen, j,, Gaf door zijn1 invloed meer bcgaafthèid aan zijn ziel,

Dan 't weinig onderwijs dat hein ten deeV geviel. a, Die wist zijn jeugdig hart.gevoelig in te neemen-, 3, En van den ommegang der Waereld te vervreemen, Die prees hem de eenzaamheid en de overdenking aan , En leidde zijnen geest allengs ter letterbaan, 3, Ahvaar zijn infpraak hem krachtdaadig overreedde, ,, Dat hij zijn tijd en vlijt aan Febus dienst befteedde, ,, Dat kreupel maatgezang alleen zijn wellust was , 3, En hij zich zelf verloor wen hij iets fchoouc r las. », Dus trad hij .door den drang van ''t Noodlot in de flappen* ,, Zijns Grootevaders , die Apollo's weetcujchappen , 3, Op 't rederijktoneel van zijne Vader ft ad, i, In V Eikenloofblazoen , met eer'' gehandhaafd- had. s, Zijn kinderlijk verft and van tweemaal zeven jaaren „ Was in het choorgezang van Febus onïrvaaren , 9, Hij kende Pindus taal noch hemelmelodij, ,, Maar zong door eigen drift de basterdpoezij ,3 Der kreupeldichters naar met al hun kunstgeb'reeken-, 3, Van fchoone boeken en van menfchenkulp verfteeken.

* Zijn

Sluiten