Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 .K E >' S C H E f" S D E ' R.

En 't dubbele Eeuwfeest van dien hooggeduchten dag

Te. vieren met gezang en opgedeeken vlag, Dat ik de Vrijheidsliefde; in 't dout bedaan gebleeken, Met Woorden , waardig aan haar grootheid, uit moog'fpreeken, En als de Kenfchets van de Vaderen vertoon', ,J)e lof van hiin bedrijf ('t geen thans mijn drift verfchoon') Vervult mijn vrije ziel met ruimer welbehaagen, Dan'tfiaauw vooruitzicht op een' eerprijs wech te draagen. (*)

De Vrijheid, naauw verknocht aan 't redelijk gemoed, De Just en fcherpe fpoor van 't edelmoedig bloed; -"Vergunt een' Burger, naar zijn reedlijk zielsbegeeren, De Hoogde Majedeit op zulk een wijze te eeren, .Als hij oprecht verdaat dat Gode en hem betaamt, "En langs §en weg die zich bij Hem veraangenaamt, ijjljq zoen en vrijfpraak bij het Hoogde Recht-te erlangen, In 't zielvervullend goed, van 'tHoogde goed te ontvangen; Ook in den Burgerdaat, 't zij in wat ftand of rang Hem de Opperwijsheid deit, zijn eerlijk zelfbelang

Te

CO Dit ftuk, eerst tot een Eeuwzaug ingericht, heeft, met de BOOdJge veranderingen, naar den intusfchen opgehangen Eerprijs, iq »S Graavenhaage, gedongen : en wordt nu met eenige herfteliingen ultgegeeyen.

Sluiten