Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GE WEE TTE 3fï53 ggQ

En zuivre plichten van de Vriendfehap eens van zin,' Geregeld door de maat der krachtige eigenmin. Die menfehen liefde blijft voor 'snaastens welftand borge, En eischt dat ieder voor des andren leven zorge — Met onbezweeke trouw zijn goed en recht verweer' Met goed getuignis ftaav' zijn aangefchondene eer%

Die Vriendfchapsplichten zijn, in onderfcheiden (landen*

Nog fterker aangeperst door onverbreekbre banden:

De Huwlijksliefde, die in tederheid en trouw*

De Vriendfehap overtreft, verbindt een Man en Vrouw

Zich aan hunn Echtgenoot in eigendom te geeven —

Met ziel en lighaam tot elkanders dienst te lecven —

Het teergeliefde kroost uit hunne minn' geteeld,

Allengs te vormen naar des Scheppers evenbeeld —

Zijn zuivre Leer en Dienst hun ernfiig toe te deelcn —

Hunn' teedre zielen met het fchoon' der deugd te (treelen —

De blaake.nde ouderminn' te drukken in 't gemoed.

Met Vriendfehap, die zich (trekt zoo verre als 't vriendenbloed,

Het onderling belang van tallooze Eensgezinden, Verfchaft gelegenheid zich nader te verbinden,

C 5 In

Sluiten