Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GE W E E T E Ni

Tradt hij, ontflagen van de dartelheid der jeugd, Het beste voorbeeld naa, tot aan de kroon' der vreugd'; 't Zij hij zijne Echtgenoot' door teedre min Verblijdde, Zijn huis aan Gode en deugd tot eenen tempel wijdde; Of zorg en vlijt belleede aan 't burgerlijk' beltand, En kweekte een kroost ten dienst' van Gode en 't Vaderland : Door 't vaderlijk gedrag grootmoedig voordgedreeven. Niet minder blonk zijn deugd in 't openbaare leven : Schonk de Oppertroonmonarch hem de Opperhcerfchappij, Zijn adem was de ziel der braave Buigerij. Werd hij uit Staatsbelang tot Koningen gezonden, Hij heeft het Vaderland behouden door Verbonden. Beriep de Vrijheid hem in 't bloedige Oorlogsveld, Hij llreed voor 't heil der Vrede, als een manhaftig Held. Of deed de hemelmin hem 'sHeilands Bondark' draagen, Gods eere en 's menfehen heil kon hem alleen behaagen. Droeg zijn oprechte ziel voor pleitgedingen zorg', Hij bleef met hart' en mond'voor't Recht en de onfchuld borg'. Werd zijn gemoed geraakt door 'slijders bange zuchten, Hij deed door menfehenmin de Dood van 't ziekbedd' vluchten^ Had hij aan 't Koopkantoor zijn zorg en vlijt verpand, Zijn gouden regen droop op 't heilrijk Vaderland. hnT " Be-

Sluiten