Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h ! I O E W ï £ T ï K, ^

gezeilde hij de Zee in bange tijdgewrichten, Hij ftaarde op 't Albeftuur en 's Hemels heldre lichten* Verkoos hij de eenzaamheid in de arme herders ftulp, Hij plantte, zaaide, en bad om regen en Gods hulp'. Deed zijn geringen ftand hem om een dagloon zweeten , Hij heeft zijn daaglijks brood met dankbaarheid gegeeten, Of was het Slaafsch lievrei hem op den rok gelegt, Hij heeft zijn' heer gediend als een gehoorzaam knegt. In welk een rang of ftand, zich een der dcugdgezinden* In deze woestenij der Wacreld, mooge vinden, Zijn ganfche levensloop wijst een voorbeeldig fpoor, Tot hem het pad der deugd geleidt in 't eerechoor*

De grijzende Ouderdom, Verheerlijkt met het voordeel Van ondervindingen en rijp beraaden oordeel, Met zielevrcugd gekroond, in 't eerechoor verhoogd; Ziet, daar hij van dén topp' de baan der deugd beöo'gt, De nietige ijdelheid van dit verganglijk leven, Te fterk gebleeken in 't geduurig tegenftreeven Der fchandige ondeugd, die de zuivre deugd trotfeert, En hem de lijdzaamheid der vroomen heeft geleerd. Hij flijt zijn' laatften tijd met heilig te overdenken , Het zegenrijk genot van 's Hemels gunst gefchenken t

ö Waar

Sluiten