Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G.EWEETENSDWAN6. 121

De Reden, die de Valschhcid overmag, Vcrftrekte. haar tot wapens cn Gezag. Zij zaaide alleen door bidden cn vermannen Het Godhjik wóórd, befprocid met liefdctraaneri{ Als heilig zaad, in 'sMenfchen vrije ziel.

De Godsdienst, wien dit heil ten deel' geviel; Verhief zich in geloofsbespiegelingen, Tot de Oorzaak cn het Doeleinde aller dingen s Die zich niet meer in plechtïgheên verliest; Maar 't heilig hart ten troon en tempel kiest. En 't offer van Godvruchtige gedachten, Veel hooger fchat dan rtifad of fchaapen flachteiK Die Godsdienst dus . met redenzout befprengd ? Dat téêr gevoel met Wijsgcerte ondermengd,1'ot hooger trap van zuiverheid gereezen, Verheerlijkt het rechtvaardig Opperwezen,Eu (lort, • door geen Gcwectensdwang gefluit 5 Zijn harte aldus voor Jezus Christus uit: |;, Goedgunflïg Cod wat prachtige vertooning ,, Maakt uw Triunif, hu gij, als Siöns Koning — L Vcrwinnaar van den Helvor'st, binnen rijdt, — ;, Geweetcnsdwang in ïjzreiri boeijen fmijt -'-

J ' ;5 Dt

Sluiten