Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J.93 L 1] K O 1" F » H fi K Z'i

Dus werd, door Ileilzoulicbt, de hoogveriichte Brouweri Bij een geleerd Natuur- een heilig Heilbefchouwer, Aan wien de Dag des Heils verfcheen in Volle kracht: Het welk zijn duurzaam leed cn zwakheid heeft Verzacht , En zijn. verhecvcn Ziel naar hooger Loopkring noopte; Eer de Almagt nog den band van evenwigt ontknoopte , Die hem deed keeren om zijn nedrig middenpunt. Tot hein, op dezen tijd, gocdgunflig werd gegund, Zich in die hooge plaats van 't Zonneftel, te fchaaren , Gefchikt naar eenen loop van tienmaal zeven jaaren. Eli van nabij te zien den woudreu Hemelboog, Dióri hij, van dezen Bol, met een oplettend oog; Zeer dikwijl heeft befchóuwd, met wclgefleepen glazen $ Om 't wonder Hemelftel dat wijzen doet verbaazen $ Door Stand en Ommeloop, te mengen in zijn Lied, Tot röein der Majefteit die alles Schiep uit niet* h Geen bij het zalig Volk zich zal veraangenaamen, Op Hemcltooheiu die de Ootmoedigheid betaamen: Eit hem, alhier volleerd in Duitfche Poëzij-, Zal in doen lijven aan de Hemelmaatfchapptj, En door vriend Hoogvliet in een open arm ontvangen. Die hem «al oeffnen in de Hemelmaatgezangen ,-

Wed

Sluiten