Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE KUNSTVRIENDEN. 7

Min hersfenloosheid blonk in dommen Midas uit, Toen, boven Febus lier, des Boschgods doffe fluit, Zyn grof, zyn valsch gehoor kon ftreelen en vermaaken , Dan zy vertoonen, die, voor ondeugd, deugd verzaaken.

't Gaat vast, myn vrienden, en de zaak is openbaar, De ftervelingen zyn verdwaasden met elkaêr: Zy zyn all' faamen gek; (men fpreck' Boileau niet tegen) Ilun onderfcheid is Hechts in meer of min gelegen. Ja, alle menfehen zyn, hoe hoog hun trots ook draaft, Met Ezelsooren, die hunn' aart verraên, begaafd: Zy zyn, daar waan en drift geduurig hen verleiden, Slechts door de lengte van hunne ooren onderfcheiden.

De ontzinde vrygeest, die de waereld in 't geweld Van 't blind geval of van een grillig noodlot fielt; Die, door vermeetlen waan vervoerd, niets wil gelooven Van all' wat zyn begrip in 't minfte ftreeft te boven; Die de eeuwigheid verdicht, de ziel als ftoflyk acht; Die allen Godsdienstpligt als beuzelwerk belagcht; Die 't Opperwezen zelfs in 't aangezigt durft tergen, Kan de Ezelsooren voor geen' fterveling verbergen:

A 4 Zy

Sluiten