Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

'1DEN WELEDELEN GESTRENGE» HEERE,

DEN HEERE VAN J***;

EERTTDS HOPMAN IN KE1ZERLYKEN DIENSTE, EN THANS OVERSTE FAN EEN RE GI MENT VOETVOLK IN DIENST DER HEEREN STAATEN VAN DE VEREENI GDE NEDERLANDEN.

JTVioekmoedige oorlogsheld, vermaard door zo veel (lagen !' U voegt de kling; gy moogt, gy moet den degen draagen: De aanzienelyke post dien ge in den flaat bekleed; Dc krygsroem dien ge in- 't veld u juigchend volgen deed;De lauwers die uw' moed , uw hcldendacn , verbreiden ; Het wettigt alles door de kling u tc ondcrfchcidcn. 't Is billyk dat uw heup het wreekend (taal vertoon', Dat Mavors zelf u fchonk, als aan zyn' braafften zoon : Dat uw verheven rang door 't krygszwaard kenbaar worde , 't Welk de eer, met eigen hand, aan uwe zyde gordde; Ten einde een ieder u eerbiedige in uw ftaal, Getuige van uw' moed in menig.zegepraal.

Sluiten