Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTIGONUS,

KONING VAN MACEDONÏÈN,

AAN

Z E N 09

DEN P HILOSOOPIL

Verheven fterveling, van godlyk licht [omfchenen!

Wiens deugd gantsch Griekenland op 't hoogst waardeeren

(moet;

Eerwaarde Zeno! roem der wyzen van Athenen!

Wees , door dit blad, van vorst Antigonus begroet. Gelukkig wysgcer, die, in ftille rust gezeten,

Bevryd van ydle praal- en ftaatzuchts knellend juk, In cel of gaandeiy kunt kroon en ftaf vergeeten;

Hoe zeer benyd ik u uw ongeftoord geluk! Gy kent Antigonus, zyn magt, zyne oorlogsdaaden:

Doch fehoon het lot den vorst van'tMaccdoonsch gebied. Met zege op zege, in ftryd op ftryd, heeft overlaaden,

Hy fmaakt het wenschlyk heil, het waar genoegen niet.

Dl;

Sluiten