Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 AAN FILLIS.

Spreek, lieve Fiffis! voelt gy niet, Daar 't all' rondom u kwynt door 't zagte vuur der liefde, Voelt gy niet mede een drift, een aangenaam verdriet ? Spreek, lieve Fillis! voelt gy niet Iets, dat uw' boezem ftreelend griefde ?

Klopt niet fomtyds uw fchuldloos hart ? Rolt niet een ftille wensch nws ondanks naar de lippen? En, fehoon ge ontheven zyt van alle bange fmart, Klopt niet fomtyds uw fchuldloos hart? Voelt gy geen zuchtjes u ontglippen ?

Bloos niet, beminnelykc maagd!

't Is liefde die gy voelt: haar magt weêrftaat geen wapen.

De liefde is 't waardigst goed, daar 't menschdom roem op

(draagt:

Bloos niet, beminnelyke maagd! Uw drift is die van al 't gefchapen'.

Myn fchoone ! ik voel een' zelfden gloed, Eene onwcêrftaanbre drift, een meer danaardsch vermogen; Een kuifche liefdevlam, die me angftig zuchten doet; Myn fchoone! ik voel een' zelfden gloed , Genacht, door uw bekoorlyke oogen.

Ja.

Sluiten