Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KI

OP HET

IETS

Van mynen Hoog Geëerden Ambtgenoot, DEN WELEERWAARDIGEN en Zeer GELEERDEN HEER,

IIENRIK ANTONI TOLLÉ.

HGCoe? myn Waardften Medebroeder! komt Gy ons op dezen

[tyd

Alleraangenaamst verraffen door DIT IETS van Uwe Vlyt ?

Ja • Gy wilt Uw' VRIENDEN toonen , dat Hun' Nagedagtenis,

Schoon Zy dood zyn, fchoon zy leven, in Uw hert gebleven is;

"VVILLEMSEN, en van de PERRE, door den dood reeds

[ weggerukt,

Worden door dit IETS, naar 'tleven, in 't gemoed diep ingedrukt.

MOE:NS» uw Vriend, reeds lange jaaren heen gevoerd naar 't

[ Morgenland,

Kan zich, Levend, nogverblyden over 't IETS van Uwe Hand.

REDERYKERS VAN TER VEERE geeft Gy IETS tot Hunnen

[ Lof;

Gy toont, dat Zy nyv'rig werken. Dit geeft Hun veel Vreugde:

[ ftofi.

Door dit IETS, dat veel bevat, Wilt Gy onze ziel nog Richten. Heb dan Schynsel op Uw Werk van den Vader aller Lichten S

U%t Liefde achting,

ANTONI WANDERS. Denk-

Sluiten