Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H 2 U

ik ïioof een aantal van Choraalen.... ,

Zy liaan liet schoonft Accoordgehiid* ttaar dooï de stem der nachtegaaien

Word in haar' fchelstén toon gestuit.. ïk hoor de Pauken en Trompetten

Verheffen 'tVorstlyk Veldgefchrei, 'Terwyl Klaroenen en Kornetten

Zich meng'len in dier Vreugderei 4

Ik zie veel' Statie-koetsen rennen,

Getrokken door het moedig paard, Die elk Haar Ed'len Heer doen kennen

Door 'tWapenfchild, Waar 'toog op ftaart.,, Jvï M. zie myn' Lands— en Stadsgenooten

Om stryd zich haasten naar 't Gebouw t^an Eenen onzer Zeeufche Grooten,

Om daar hün Vaderlandfche Trouw» Éii Liefde, en Achting te bewyzen.

Hoe Klinkt het juichend Vreugdgebaar: Jlöev'langr' Leev'lang! O! Roem derWyzea^

Tot voordoe! van de Zeeufche Schaar! @in: wien- word al dié Vreugd bedreven?

®m wien js Zeelaad. aoo yerblyd?

0JSr

Sluiten