Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( ü X

,-,Zyn Sterfbed was de Zegepraal van zynen Stryd ,,Zooïs Hy zalig in denHeere ontflapen op den 8 April dezes jaar's

1790.

Deze Godsvriend VAN DE PERRE In Chrlftenmoed een Fiere Leeuw, In Goede Trouw een Rechte Zeeuw, In Blanke Deugd een Flonker - Sterre ?

Beminlyk voor zyne Ed'le Gade, Zagtaartig in zyn Huisgezin? Was Hemelwysheid zyn gewin?

Verkreeg Hy veel van Gods Genade!

Was Hy een Vriend van Deugdgez inden , Voor Kunlienaars een Kunft-Meceen ? Kon elk door Nutte Kundighêen

Den Weg tot zyne Vriendfchap vinden>

Sluiten