Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 44 X

Lof der Vriendfchap,

By deverjaaring van myn Vriend.

m. é?.

C^fun my, myn Pylades! by Uw Geboorte dag, Hoewel op laagèn toon, der Vriendfchap toe te zingen.

De Vriendfchap, die men 't Zout van 't leven noemen mag , De Vriendfchap kan alleen den menfeh met Vreugd omringen,

Wyl gulle Vriendfchap leeft in ongeveinsde trouw, En Waare liefde Pooft met hert, en mond, en daaden; Ia zelfs zich 'tfterkft vertoont in ramp, en diepen rouw,

Ter redding, als een Vriend met leed is overladen. Gelyk een Zonnebloem zich naar het zonlicht keert,

Zoo wel in guuren ftorm, als aangenaame tyden, Zoo is de Vriendfchap ook, die ernftig. 't Heil begeert

Van haren Waarden vriend in 'tmiddeu van zyn lyden. Gelyk het Klim zich fleeds blyft flrenglen aan den boom, Nietflegtsby 'tlieflykft Weer, infchooneZomerdagen;

Maar ookby Wintertyd, zoo blyft een Vriend, die Vroom, En regt is, met zyn Vriend vereend in onweêrs vlagen.

Gelyk de Lauwerboom zyn fterken geur yerfpreidt,

Sluiten