Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( Si U

Dékèns, Gezworens, en Gcmeene Leden ' van die Rederyk» kamer, by Burgemeeflers, Sehepens, en den Raad van VERE. Óp den óden Sept: 1608 geordonneert, geftatueert, en de voornoemde Gil de-brief naar tyds gelegenheid verandert, verbetert cn vermeerdert. Beftaande Deze Nieuwe Ordonnantie in 32. Artikels, die elders gedrukt te lezen zyn ( c ) Echter zal ik den 1 ten , Artikel daar van opgeven, om dat daar in 'f Devies, en de Zinfpreuk dezêr Kamer befchrëven word. Diè Artikel luid, als Volgt:

ï

„ IN den Eerjlen zal 'tgezelfchap van deze Camere voor 4', haar blomme hebben de Leiyen, en de Accolyen deur mal„ kanderen fprüitende uit eenen pot; ende tot divyse In reytf „' der Jonfien groejende in een rolle, die drayen zal deur detacken „ van de bloemen *, ende onder aen den pot een bardeken met „ A. B.' C3 ende zullen genoimd zyn mijfende fcholieren.

De

( c) Zie in 'ivoergem'èldi Deel Bylage C. bladz: 339-35T* Welk Afschrift duur Dezelve Hand. als ''tvorige , is toegezondeé Ook heb ik 't Origineel van dit Jluk in handen gehad *

Sluiten