Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

Betoonde gij mij meenigmael, Door zoete kout en heusch onthael, Dat gijme uw vriendfehap waerdig keurde; Leen dan uw' vriend een poos gehoor; Dat dan 't verhael van iets, 't welkme in een' droom gebeurde, Het feestgejuich niet ftoor'!

Verrukt door uwe tederheên, Uit uwer Oudren huis getreên, f ('Hun huis, zoo gastvrij, voor mij open)

Dacht ik aen uw vereeniging — 'k Lag mij ter rust, en viel, ftraks door den flaep bekropen, In zachte mijmering.

'k Bevond mij, dachtme, in Brusfels wal, In dat genoegelijke dal, Waerin wij dikwerf ons verlustten;

'k Zag hier uws Bruigoms Oudrenpaer, Van u en hem verzeld, daerze op een' grasbank rustten — Gij koutte met malkaêr.

Sluiten