Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDE.

Regtvaerdjg Opperheer, geducht en gunstrijk God! Ik zie mij, zonder fchuld, uit ambt en goed verftoten;

Doch fchoon 't mij bitter valt, ik mor niet om mijn lot Ligt houdtge in 't geen ik lij mijn waer geluk befloten;

Ja, 'k vind mij zelfs genoopt tot zuivre dankbaerheid: Gij lietme, in al mij,, foiarr, een onbefmet geweten;

'k Wacht lijdzaem, welk een ftaetme uw goede hand bereid'; Maer durfme, een kleene bede, Almagtige! vermeten:

Straf nooit mijns vijands trots, geef hem opregt berouw! 'k Vergeef hem al mijn' ramp, wil ook zijn fchuld vergeven!

Maek mij, vvatme overkoom', aen uwen dienst getrouw! Kooit zij, fchoon weêrherfleld, mijn hart tot wraek gedreven!

i;si8.

Sluiten