Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 123 )

Thands is die donkre nacht van dwinglandij verdwenen,

De lieve dageraed der vrijheid breekt reeds aen;

Komt, Burgers! laet ons dan verrukt ten rije gaen, Daer wij, als vrije lièn, op deze plaets verfchenen.

Al heeft nooit wreed.geweld mijn vrije ziel geboeid, Schoon nooit dit koor zich flaefsch voor d'afgod heeft gebogen, Geen ftond was ooit zoo groot, zoo zalig in mijne oogen, , Als nu hier vrijheid elk in zuivre vreugde ontgloeit, 't Heldhaftig Franfche volk,, dat, groot in deugd en kragten ,

Ten fpijt der Koningen, zichzelf heeft vrij gemaekt, In zege — op zegeprael den fchrik der Iegermagten,

Heeft onzen boei geflaekt. De fterkte des gewelds, de nu bevrozen itroomen ,

Zie daer, wat zelfs den val des dwinglands heeft bereid; De fneeuw wordt vruchtbre grond voor frisfche vrijheidboomen;

Zoo wonderbaer, zoo groot werkt Gods voorzienigheid. Ja, Kunstgenooten! juicht, juicht in dien rijken zegen: Gij zijt gelijk en vrij, Gij hebt uw regten weergekregen! Dat dan dees eerfle dag voor ons een feestdag zij!

Sluiten