Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVANG EN IS VERLOST 85

an zulk ecn? wreeden Vorst deed Gij me,o God! ontkoomcri; Mij Petrus ! wie ben ik f dat Ge aan mij hebt gedacht!

i

ook het ftil gebed van uwe oprechte vroomen,

Voor mij, door mijnen Borg, voor uwen troon gebragt;

lijn'Borg! mijn'Jezus, die, in treurige oogcnblikkcn

Van mijn verloochening, zoo gunftig op mij zag,

ranneer mijn ziel, vervuld met naberouw en fchrikken,

Zich bitter fchreijend voor zijn voeten nederlag ?

wondre Liefde, die mijn misdaad wou vergeevcn,

Toen Hij zijn eigen bloed voor mij heeft uitgeicort,

11 Vaders wraak ten zoen; hoe lange ik ook moog' leeven,

Al dankte ik ftond op ftond, nog kwam ik dank te kort.

ijn Borg! mijn Heiland, die den felften ftrijd volftredcn -

Den dood verwonnen hebt, op 't graf getriumfcerd, È

1, van deeze aard', verrcest naar't rijk der eeuwigheden, Ik zal, in uwen naam, daar geene vrees mij deert, we Euiingelieleer door 't gaufehe land verbreiden x Opdat zich groot en klcen voor uwe liefde buig', h zon van 't heilgeloof heur ftraalen moog' verfprelden, En Jood en Onjood van uw menfehenmin getuig'',

F 3 Laat

Sluiten