Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE ZANG. t#

:Dees rustdag was voor hun een dag vol nftare zorgen [n 't afgepeinsd gemoed tot d' avond van den morgen, k Verbeeld mij Petrus, die, verteerd van droefenis ïüm zijn verloochening, zich zelfs geen meester is; iDaar hartstogts ftormen in zijn' bangen boezem raazert, ;En de afgematte ziel door kwellingen verbaazen, •Terwijl Hij, vol beroiiw, de boetetraanen ftortj iEn voelt dat Jezus min in Hem weer wakker wordt, jDie met een wondre drift van liefde en twijfielingen ; Zijn ziel bedaaren, of met zorg op' nieuw befpringen, joDag! o droeve dag' dien Israël weleer | Zoo plechtig onderhield, ter liefde Van zijn' Heer ; I Ligt dat uw flÖtë toen des Heilands rust verbeeldde , j Of dat uw voorfpel op het jaar der vrijheid fpecldc, > Het heilig Sabbathjaar, waar't land in heeft gerust, i En de edle vrijheid door de dienstbren wierd gekust, t Die van lijfeigénfehap en haaren Heer ontflagen i Geen flaaffche banden meer behoefden om te draagerü ; Geftorven Christus, die uw Erfdeel hebt verlost, ' Uw Erfdeel , dat aan U den kruisdood heeft gekost, I Dien bitten dood, die hen het leven heeft befproketf, s Zelfs töen uw zielloos lijf in 't graf was neêrgedooken j i Ai! dierbre Heiland, maak mij tot een' deelgenoot, Der zaalge Vrachten van uw' lijden en uw' doöd3

K ?. ^u

Sluiten