Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

m& "«6's' 'aé?

breeder Aantekeningen en Bijvoegzels achter ieder boek: wijders een zeer naauwkeurige fatnengelrelde tafel der Paaschdagen . ter opheldering van het tijdrekenkundige, vooral in de nrifldel-Beuw, eene toegifte wegens het woord Manfus (Morgen Land?)-, een gezigt van de verhandeling van Vh. L. Lambeeher wegens de togt van Keizer Aclbreeht I. naar Holland, in den ]aare 13CO. met een bladwijzer van woord en. door BaLTIJazar Hctdecopkr, Oud-Schepen der Stad Andteldarö, enz. Drie deelen in groot Octavo. 12

Dezelve in ordinaar Quarto. 10 - - -

Èn weinige in groot Q::arto.. op best Mediaan fchrijfpapier. 2r - - -

Heilige overdenkingen, befpiegetingen, gebeden en gezangen, over God, Zijne Kiger.ichappen en Werken . door den beroemden Jlooglecraar J. A. Cramer, 2 deelen gr. 8\o. - 3-16-

Dc Lijdende rmmanuel, in uitgezochte Leerredenen , door denzelven. 5 Deelen gr: 8vo. - - - 8 - - -

LepfeH der Wijsheid over de r-ebreken der Menfciicn.met een voortreffelijke Inleiding, en kostelijk befluit, 3 Deelen gr. 8vo. 4 - 10 -

Handleiding tot de Phijsionomif.kunde; in XVIII.

Hooldtfukken : bevattende eene volkomen opleiding tot de kennis van deze nuttige en aangename wetenfehap ; verfierd met een njK fcètal konstplaten en Vignetten. 2 deelen. gr:'8vo. op best Mediaan papier. - - - " 8 - • -

Natuur- cn Wiskiinüige Verhandeling over liet aanleggen en verHerken van Dijken, door den Heer Raadpensionaris van ?,leis< wijk. en vermeerdert door de Heer F.sdrü, A. L. M. PhU. Dr. niet de ncodige plaatcn,in gr. 8vo. » " 1 - 16-

Votkomen inleiding tot de kennis der Algebra, door den beroemden Petersbxirgfen Hoogleeraar Elxer. 2 deelen. gr. 8vo. 3 - 12 -

r 0 h o o w t o o n e e t der Natuur • van Konften, Handwerken. Fabrieken, Goisdienst en fraaije Wetenfchappen. XVI. deelen met ruim 200 1 haten, in Octavo. - » - 36 - - -

Sluiten