Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN. xi

ren gedrukt, in een hernieuwd kleed dit Boekdeel virgrooten, Jirekken hier van ten bewijze. Onderlusfchen zal ik altoos den verheeven geest van den zo uitmuntenden en wij* zen ^ilderdijk, die des grooten engeleerden 2?erkheij, en kunstkmdige van Hoogftraaten, met die van mijn bijzon* dere kunstvriendin, de voortreffelijke de Cambon naar waarde blijven bewonderen, en' hunne wijze toelichting die hulde van erkentenis toewijden, die mijn plicht mij op 't aangenaamst gebieden blijft.

Gelijk ik ook teeyens alhier mijne hartelijke dank betui~ ge aan die Dichtlievende Kunstgenooten welke, door de infpraakder vriendfchap, mij voor dit mijn Werk een kransje hunner achting gefchonken. hebben , en wier naamen derhalve» bij mij in eene altoos duur ende zegening zullen blijven.

Omtrend den bijzonderen inhoud der Verfen acht ik het onnodig hier iet te zeggen, de leezer heeft het werk zelve yoor zich, en de verfcheidenheid van fiofj'e, die hij 'er in vinden zal, gehengt zulks niet. Alleenlijk zij geweeten dat het. Dicht te vinden_ op pag. 303 het welk, zo als 'men zien zal, uit de pen van mijn waardigen vriend den Heere Bodien gevloeid is, door mij uit bijzondere hoogachting, doch geheel puiten deszelfs voorkennis,' in deezen Bundel een plaats heeft verkreegen; en dat mijn Zangftuk, ter heugchelijke Staats -omwenteling, en gei ij te ld Neerland verlost, te vinden op pag. 188. door mij ontworpen en gefchi kt was, om ter tedor deeling aan het Rotierdamfclie Gezelfchap, in welks ■roem de kunstlievende Heer M. F. Peijpcrs zo verheeven üeeld, gezonden te worden, doch! waar toe juist één dag van bezigheeden mij mijn doel heeft doen mis'jén : hoe wel ik echter hier door weinig verzuimd heb, aangezien het voorfz. Gezelfchap door de meenigte Gedichten, die hetzelve te deezer gelegenlieid ontvangen heeft gehad, rijkelijk in f aal is geweest om ons Vaderland met ecn,aanzienltjk gefchenk van Jclnone Verfen te verrijken. En te boogen op de door hun gevlochten prijs-kroon , was ontijdige zelfsvleijerij en verwaande hoop; de eer tochvan deeze lauwerkrans voegt alleen aan die kruin, om welke dezelve door voorn, geëerde kunst-rechters, zoo edel als verdienftelijk, is gefli/tgerdgeworden. ' Genoeg ons doel was één, en 't hart fprak ook in deezen door V vuur der zuivere Oranje - min, Jat eeuwig vlammen zal teegen over den poel van afgunst

Sluiten