Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— « « ti r< ft 7V.Y r* M

„ Acli! kon zich Vrijheid op Oranjes trouw verlaten ï

Vondt Nederland een vriend in zijn doorluchten Held V Bedaarde ftaatszorg houdt elks aandacht opgetoogen,

Meu fchraagt, door nutten raad, het wanklend ftaatsgebouw , Hoe wordt het kloppend hart door Neêrlands ramp bewoogen r

Hoe gloeit op elks gelaat, de aeloude helden trouw \ . . In 't eind ziet zich de Groot (wiens vroege Lentedagen,

Reeds luistrijk fchitterden door wijsheids hemelgloed,) De last van Holl-andsch raad blijmoedig opgedragen j

Zijn kunde en flrenge deugd verfterkt der braven moed. De grijze Hogerbeets, de vreugd der Leidenaaren ,

Volgt met Schoonhoven , en den achtbren Torenvliêt Naar 't Sticht, om, in den naam van Holland, te verklaaren ,

Dat eigen veiligheid het volk te waapnen riet. De hoop op 's Lands behoud fpreid zijnen vollen Uüfter,

Door de edle Raadzaal, daar ge, ó Vrijheid! 't kwijnend oog, Verbijftert, door een floers van zielverfchrikkend duifler,

Op uw befeherniers veste , en 't Neêrlands hart bewoog. — Grootmoedige de Groot, belast met ftaatfche zorgen ,

Kent thans geen rust; hij blaakt la onvermoeide vlijt,

A 4 W

Sluiten