Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 H U G O de GROOT.

Doet vaak zijn cdlen aart de fiere borst ontgloeien.

* Nijthof 1 dikwerf zaagt gij 't dankbaarst hart verrukt, Dan zaagt ge een zilte traan op tedre letters vloeien, Daar hij den dierbren brief aan dankbre lippen drukt. Dc aanminnige Ega, van haar ^ Wensch

VoeIt,(iaag ,door nieuwen rouw, haar bevend hart verfehel, Zij laat.door vriendfehaps hand,naar 't luchtig Delft zich leiden]

Daar 't braaffie huisgezin om d'eigen rampfpoed treurt. 'kHoor't waardigst oudren paar den besten Zoon beweenen ,

Daar fmart en edle wraak de broederliefde ontgloeit, 'k Hoor trouwe vrienden hier hun boezemklacht

Terwijl een traanenvloed uit kwijnende oogen vloeit.— Maria's aankomst doet de wrecdlte fmart herleven,

Daar fchreiende oudermin haar zacht omhelzend groet Ik hoor mijn's Hugo!s naam oP tedre linkken zweeyen ,

Terwijl zijn fchuldlo.os kroost hun aller droefheid voedt Die vreugd huns ouderdoms, die vaak hun ziel kon Itreelen, Vergroot thans hunne fmart, in dees bedrukten ftaat -' Hoe zacht zien zij de Groot in gulle trekjes foelen;' Kik wichtje lacht hen aan, met traantjes op 't gelaat.

Ijk

Sluiten