Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 H ü G O de G R O O T.

„Eer gij ten avond helt, word ik door de uchtend ffnd&;

„Des eenwgen morgenflonds , bij mijnen God, vertroost\ „Vaarwel, mijn Vaderland! waar ik ooit uw verrader?

„God ziet mijne onfchuld! dan 'k vergeef u mijnen dood! „Misken de trouw niet van uw' afgeleefden vader,

„Befchcrm, om 's hemels wil! mijn jeugdige dc Groot! „ De Groot! wat lijd mjj„ Bjd | hoe zult ge uw vriend betreuren

„Ik ken uw teder hart, ach ! uw onzeker lot, „Zal, in het uur des doods, mijn boezem nog verfcheuren,

,,'k Beveel hem aan uw zorg, Almachtig liefdrijk God! „Bekoorlijke Echtgenoot! durft ons dc wreedheid fcheiden, „Geen nood ! mij dunkt ik hoor uw fnikkcnde affcheids groet. „Bezwijk niet, dierbre! neen blijf't oogenblik verbeiden,

„Dat ons volmaakt veréént bij Coëls cnglen fioet. -

„Gods tedre vaderzorg zal voor mijn kinders waaken,

„Geleid hen op het lpoor der deugd, ó menfehenvriend! t) Doe edle Vrijheids min in al mijn nakroost blaaken ,

„Mijn Vaderland! blijf trouw door Barnevelds gediend!'» De Grijsaard wacht gerust zijn jongde levensffippen , Bedauwt met Jezus bloed,juicht zijn verrukten geest,

Geen

Sluiten