Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 H U G O de GROOT.

„ Uw -reine liefde zal der rcchtren ziel ontroeren ,

„Zie hoe uw hulploos kroost u om zijn vader vleit! 1 „ Ik liet mij door een zucht voor zijn geflacht vervoeren,

„ 6 Wat vermag een vrouw, als zij met traanen pleit! Verachting tintelde in Maria's fchreiënde oogen,

't Grootmoedig blos der wraak, bepurpert haar gelaat; „Ontaartc! is dit dc taal van menfchelijk mededoogen?

„Neen 'k ken de laffe Item van valschheid en verraad; „Nooit zal ik mijn dc Groot door zulk een laagheid hoonen ,

,,'k Begeer zijn leven niet, ten koste van zijne eer, „ Durft 't Vaderland, misleid , zijn deugd met moord beloonen,

„ Hij kniel, als Barneveld , dan ook voor 't llagzwaard neêr! ,,'t Is dan meer troost zijn bloed door beulen te zien plengen,

„ Dan dat hij wreed veracht als landverrader leef! „Neen, die vergifnis zou zijn lijden flechts verlengen;

„Maar dat de rechter vrij voor 't wetloos vonnis beef! „Zou hij zijn leven van des dwinglands goedheid beedlen?

„DeGroot heeft 't fterven als een Christen reeds geleert, „Verheven Godsdienst kan zijn reine ziel vereedlen

„'kBetreur hem als vermoord,maar-nooit door fchande onteerd."

Die

Sluiten