Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o HUGO be GROOT.

Dc Groot! 'k hoor langs 't gewelf 'tmuzijkderSeraphsrollen,

Uw aklig treurverblijf keert in een Englenfeest, Gods grootheid toegejuicht, door duizend waereldbollcn ,

Verrukt, in 't kleenfte flip, thans mijn ontvlamden geest, ,'k Zie Goëls menfehenmin , de harte traanen tellen ,

Door 't Christen ooggeplengt: hoe blaakt het zuiverst vuur, lil Englen boezems, die door liefde en wellust zwellen;

De Groot voelt zich gefterkt in dit verhemeld uur. Hij ziet vertroosting zacht van zilvren wolken tappen,

Zij plaatst, met blijde hoop , zig minzaam aan zijn zij! Daar treedt het achtbaar choor der fchoone wetenfehappen,

Ten fombren kerker In, van dwang en heerschzuchtvrij. — De Godgeleerdheid zal hier 't altaarvuur doen gloeien,

Gerechtigheid flijpt hier dc roest van d' evenaar, Hier knelt geweld noch list de denkingskracht in boeien,

Dc Dichtkunst ftrcelt verrukt hier haar vergooden fnaar. öDichtkunst.'Hemelmaagd! hier zult ge al't leed verzachten,

Werdt Hugo's levens bloei niet mild door u bedauwt V Ta, hij deedt wreede fmart in tedre boezem klachten Vcrfiuelten, toen de dood zijn broeder hadt omfchauwt.

Hoe

Sluiten