Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I'8g HUGO u E GROOT.

Wat lijd mijn ziel! ik voel, ja 'k voel 't rampzalig fcheiden „

Hoe vaak benevelt dit mijn treurig wcutleud lot, pit denkbeeld blijft een floers voor 't vrolijk uitzicht fpreiden ,

Van Hugo's tedre gaê : Jozina maakt dit flot, Voor haar belangrijk , daar 't gevoelig medelijden ,

Zoo zacht, zoo vleiend voor 't aanminnig mcisjen pleit , Pat jeugd en krachten blijft een grijzen vader wijden , Die om de hulp en troost der jonge fchoone fchreid. Wel aan , mijn Zangnimph ! kies thans vrolijker toneelen !

Kom , vriendfchap wenkt u blij naar Gorkum's fchoone vest, Hier zal 't gefolterd hart zich met dien wellust lïreelen,

Die ons een fchaduw maalt van 't eeuwig Heilgewest. - - « Daar zie ik 't vaartuig aan den blijden oever nadren , De welkoomgroet golft door de zoele lentelucht, Zelf ftroomd 't misleide volk nu 't fijnst gevoel door de adren ,

Zie roept elk, door deez Vrouw is Grotius ontvlucht • Kaar liefde dorst gerust, om hem haar vrijheid wagen,

Wie eert haar trouw - haar deugd - haar moed - haar grootheid niet, Wie moet haar fchuldloos kroost zoo weerloos niet beklagen ? Maria ziet hoe elk haar thans zijn bijftand bied.

De

Sluiten