Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE ZANG, a%$ Onzalig treurtoneel! dat tedre harten griefde,

De lucht, door 't naar gegil der ftervenden vervult, Voert 't treurgeluid alom ; 'k zie gints hoe zuivre liefde,

In d' arm des doods bezwijmt, door fmart en ongeduld , De jonge Bruidegom bleef op de ftadsmuur waaken,

Daar fiere Laura hem geen oogenblik begeeft, Nog blijven zij het zoet der reinfte wellust fmaaken,

Terwijl de bleeke dood op gloênde kogels zweeft j Een dringt 'er onverwachtst in ftoute Amintas boezem;

Mijn Laura! 't is genoeg, 'k fterf voor mijn Vaderftad !" Waak, eeuwge liefde ! waak voor 't jeugdig levensbloezem

Van haar, die ik mijn trouw mijn min gèzwörèn hadt, Mijn helling! wees getroost! God zal uw jeugd befchermen y

'k Verbeid U in 't gewest der onbevlekte min! Hij valt op'Laura's borst! ach, zoudt ge uw niet ontfermen f

ó God der liefde ! zie zijn jonge hartvriendin, Dus fmeekt zij, laat mijn ziel in 't fchaduwdal verëcnen ,

Gij hoord mijn zucht ik voel, 'k druk zijn verftijfden mond, De Algoedheid wilde haar Vol gunst gehoor verleenen ,

Daar men het meisje in d' arm haar's' vriends beftorven yoiïd.

P Pest

Sluiten