Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ej*" ïïUGO de GROOT.

Maar 's hemels goedheid blijft voor lijdende onfchuld waken,

Spreekt niet haar heilig recht in elke boezem zucht ? Behaagd zijn wijsheid niet haar kluisters te doen flaken ,

Hij kent haar angst zoo vaak ze in nood om bijftand vlucht. Ja, Hogerbeets! fchoon gij 't verrukkend zoet moet derven,

Dat zaalge vrijheid bied, gij zult in Hollands oord, In vrijer ruimer lucht gerust en vreedzaam fterven,

Daar de eeuwge vrijheid in uw brekende oogen gloort, De Groot zal zelfs uw dood met lijkgezangen vieren ,

Daar Neérland op uw asch gcvoelge traanen fchreid, Het nakroost zal uw Graf met lentebloem tjes fleren ,

Door dankbaarheid gewijd , aan grootfche onfterflijkhetd. De tweedragt, die fmts lang aan Nêerlands welvaard knaagde-^

Bezwijmt voor 't flerfbed van de fiere Oranje held, Van Mauritz , die zijn bloed voor de eerlauwriereu waagde ,

En vaak de glorie was van 't rookend oorlogsveld , Een heimelijke kwaal verteerde lang zijn krachten , i

Eenwroegciide onrust zweefde op 't vorstelijk gelaat, Vaak tuigde dc eenzaamheid van hoopelooze klachten ,

Geen blijdfchap kon zijn ziel meer Hrelen iq dien flaat,

Hij

Sluiten