Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 HUGO de GROOT.

Prins Fredrik toonde lang aan hem zijn liefde en achting,

Nu boeit hij Neêrlands Volk aan 't zorgend Staatsgezach , Elk vrijheidsvriend vest nu zijn vrolijke verwachting,

Op 's Prinfen zachte deugd, wiens invloed veel vermag, Op de achtbre Staaten , die het Stamhuis van Oranje

Eerbiedigde om de zucht van 't Volk, dat hun waardeert, Als vrijheids vestigers , beteugelaars van Spanje ,

Dan nog fchuilt de ouden wrok , fchoon door belang vernêert. ja 3 nog blijft de ouden wrok in laage zielen woelen,

De vriend der vrijheid blijft nog 't doel van wrevlen haat, Nog zoekt de wraak zig zeifin 't heimelijk te koelen,

Terwijl hij 't offer blijft der tweedracht in den Staat, Op nieuw doet hcimlijkc angst de tedre blijdfchap vluchten ,

Der dierbre Vriendenrei, ó Delft! 'k hoor de oudermin , Door zachte hoop gevleid , op nieuw weer troostloos zuchten ,

Mijn ziel gevoelt uw leed , gefolterd huisgezin ! Zie lieve hoop, vol vreugd, de Lentezon verfchijnen, Daar ze in een tedre wieg van poëzie bloefems lagcht, Hoe vaak flaat zij vol angst in de arm des doods aan 't kwijnen, Al krimpend voor 't geweld, der wit berijpte nacht;

Niet

Sluiten