Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 J. VAN OLDENBA RNEVELD,

Zoud gy dan grooter man dan nu in Neêrland wezen!

Denkt ge aan de heerschzucht niet der zelfde geestlykheid ?... Zy, die u vreeslyk maakt, kan zich van u doen vreezen,

Als gy flechts ééns hierna haar 't kleinst verzoek ontzeid. Haar invloed is geducht, haar tong kent nimmer banden:

Soldaat en burger doen wat hen de leeraar zegt. Noch ééns, wie wrong te Gend den dolk in ieders handen?

Verkiest ge een kerklyk juk, voor dat van wet en recht ? Verfchoon dees vryë taal; 't is niet meer tyd van veinzen:

's Lands recht firekt u ten juk, waarvoor gy afkeer voed. Held Maurits is geen man tot fmooring van gepeinzen,

Dan als hy daar in veld, of flag, toe komen moet. Het was niet in uw magt uw grimmigheid te fmooren,

Toen Coligny, die gy tot my om byfland zond Omu, door Neêrlands raad, tot graaf te zien verkoren,

U fchreef dat Barneveld uw trotsch ontwerp weêrfiond. Uw haat te mywaarts bleek, en gy moet my vergunnen

Te zeggen dat die maar', hoe fmartlyk, my voldeed; 't Zyn de êellre vorsten niet die „altyd" veinzen kunnen;

De beste is die tot heil des lands te veinzen weet. Wel! haat my, en noch meer: laat uwe haat my treffen,

Voor veertig jaren dienst, en trouw dit land betoond, Voor 't eerlyk yvervuur dat my u deed verheffen,

Toen door Leicestcrs komst uw ftamhuis wierd gehoond; Voor dat ik u geen' rang die u ten val zou (hekken , Voor 't minst u domplen zoude in haat by volk en raad ,

WH

Sluiten