Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 J. VAN OLDENBARNEVELD,

Doch, hoe dit wezen moog', laat u myn doorzigt raden: Roei toch, in 's Hemels naam ! niet in het kerkgefcb.il. De menigte bedilt de kleinfie prinsfendaden,

En oordeelt uit een' fchyn te dikwyls 's vorsten wil. Verneem, opdat ge uzelv' van blaam moogt zien ontheven,

Die ieder, kundig van uw heimlyk kerkgewoel, (Hoe fpoort men vorsten na !) op uwen naam doet kleven,

't Gemompel daar uwe eer by 't volk aan ftaat ten doel. Men luistert overal elkander fiil in de ooren,

Dat„gy" den val bedoelt der volgers van Armyn, Omdat zy 't groote ontwerp in 't prinslyk brein geboren,

't Ontwerp der heerfchappy pligtmatig tegen zyn; Dat gy Armyn met vreugd door Gommer zaagt vertreden, In hoop dat 's eerften leere in 't land verboden word'; Dat gy hen die in 't brein een Dordsch Synode fmeeden,

In 't heimlyk tot den val van hun partyën port; Dat als deze overal, als ketters, zyn verdreven,

't Van zelf fpreekt dat gy hen kunt bonzen uit den raad, En hunne plaatfen kunt aan uw Hervormden geven ,

Waarvan voorzeker geen uw groot ontwerp weêrftaat. Men voegt 'er fchimpend'by, wat zeg ik! haatlyk, fteekend',

Dat gy het kerkgefchil zo wonder wél bevat, Dat ge onlangs , met een' vrind van Leidens kerktwist fprekend',

Dees woorden van dien twist tot hem gefproken had : „ 't Is een vervloekte leer' die God ons heeft befchreven, „ Alsöf Hy eenig' mensch vóór zyn geboorte doemt!"

Waar

Sluiten