Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 J. VAN OLDENB ARKEVELD,

Die uw vergrooting zocht, noch zoekt, enfleedszal zoeken,

Zo verr' dit met 's lands heil en myne pligten ftrook"; Maar tevens als een man, die zich niet laat verkloeken

Door vleitaal, of gedreig, wat ftorm hem ook beftook'. Hoor my: ftclt u de rang dien gy bekleed te vrede,

Zoekt gy de rust der kerk, bekreunt ge u aan Armyn Noch Gommer, (en dit is al uwer vrinden bede!)

Geen man zal ooit zo groot als gy in Neêrland zyn. AH' wat ik kan beftaan om u te doen beminnen,

Waar flechts myn invloed u kan dienen in den raad, Waar't my flechts mooglyk zy voor u één' vrind te winnen,

Wat ik bewerken kan tot luister van uw' (laat, In 't kort, all' wat ik kan om Maurits groot te maken,

Als (ledehouder, en als hoofd der oorlogsmngt... Myn grootst geluk zal zyn voor uw geluk te waken,

Myn roem zal zyn uw' roem in top te zien gebragt. Doch is 't vermoeden waar, floort ge in de kerk da vrede ^

Zoekt ge in den Leidfchen twist de heerfchappy van 't land, Verwacht zolang ik leve, en 't wigtig ampt beklcede

My toevertrouwd, van my den (ïerkfren tegenfland. Gy kunt door kunstnary my van myn ampt ontzetten,

Gy kunt myn eerlyk hoofd doen bukken voor een zwaard; Defchok eens reuzenbeelds kan licht een' dwerg verpletten ,

Maar'tblyft licht in dien fchok zelf niet voor fchaê bewaard, 't Is waar, myn val zou u een graaffchap kunnen geven ;

Doch, prins! daar is een (lemdie nooit zichfmooren laat,

't It

Sluiten