Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN HUGO DE GROOT. 21

Naauw' viel dat hoofd.met recht de neerlykfte eerkroon waardig, Op 't gruwzaam moordtooneel, in een verachtlyk zand, Of all' wat eerlyk denkt was onverfchrokken vaardig

Ter doeming van den wrok van Neêrlands dwingeland. Het is alsof de flag die Barneveld ontzielde,

Die (lag, bereid ten (leun van wetteloos gezag, Metéén de vrees in 't hart van 't zuchtend volk vernielde,

En de Oppermajefteit dien flag flraft door den flag. De dwingland, door dien fchok, dien hy niet dorst vermoeden,

(Zó zwaait de tiranny geblinddoekt byl en zwaard!) Kreeg eensklaps naberouw van zyn bloeddorftig woeden;

En 't is zyn vrees alleen die nóch myn' hugo fpaart. Ik zag toen de avond viel my in ons huis omringen,

(Men fchaamde zich, zo 't fcheen , die laagheid by den dag,) Door een' geheelen hoop verachte hurelingen;

Waardoor uw gade zich , op 't fchaarntloost, dringen zag Tot fmeeking aan den prins, voor u, om lyfsgenade!

Tot fmeeking aan een' prins die zelf een dienaar is4 Genade voor een' man die 't land ten beste raadde!

Had uw Maria recht tot fpyt, en ergernis ? Maar oordeel of 't myn' toorn' niet billyk moest vergrooten,

Toen dat verachtenswaard', dat omgekochte rot, My dreigde dat uw bloed in 't kort zou zyn vergoten;

't En zy myn fineeken u onttrok aan 't hoffchavot, Welk gruwzaam praaltooneel van trotfen Nasfaus fchande Noch (laat, voor 't oog van 't volk , op'tStaatfche binnenhof: B 3 Men

Sluiten