Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2fJ MARIA VAN REIGERSBERGEN.

Hy dorst, vol moeds, het daal zich in den gorgel wringen !.»

En zou myn hugo ooit beneên die helden zyn! Neen' neen! wie aan den dienst der vryheid zich durft wy den,

Een hoofd is van 't gemeen, dat hem hun heil vertrouwt, Moet voor een vry gemeen grootmoedig kunnen lyden:

Zyn hoofd zy voor 's lands heil gelyk een. „ Niets" befchou wd. Ziedaar door welk een drift uw gade word bezeten!

Zie hoe haar drang u noopt tot dringen om genaê! Sterf, zo gij derven moet, maar met een vry geweten,

Eu tree op 't martelfpoor denBarnevelden na. Ilct Ncêrlands volk leeft vry, 't is eerlyk; 't moetfzo derven :

De dood zy hen min wreed dan een gehate boei; Het fpreke als 't fchuldloos is van geen gcnaêverwerven;

Neenldat cer't eerlyk bloed,ter fchand'buns dwinglands,vIocij'! Het week voor Phlips geenszins , zou 't nu voor Maurits wyken ?

Zou 't wislen van tiran? noch naauw' van banden vry!... Zo Maurits hccrfchcn wil, hy hcersch' hier over lykcn, - En dat ons lyk zyn' troon ten eerden drempel zy. Veel liever myn' gemaal , hoe ik hem min, verloren,

Dan dat ik, op den drang zelf van zyn' dwingeland, Myzelf op 't fnoodst zou zien ten werktuig uitverkoren

Dat hem,voor 't oog des volks,zou domplenin defchand'! 't Is hard om fchande of graf voor 't geen men mint te kiezen;

Maar wat moet dreelendst zyn voor 't hart vol edelheid, 't Beminde ontcerd te zien? cf 't roemryk te verliezen?

't Alom te zien veracht? of om zyn deugd befchreid ?

Myn

Sluiten