Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. VAN LEDENBERG, AAN ZYNEN ZOON. 29

»t Geen by den burger word als misdaad opgenomen,

Kan voor een'ftaatsman deu gd.voor 't minst geen ondeugd zyn. Elk fterfling is gefchikt in zekren kring te leven.

Waarin hy zich beweegt, naarmate van zyn' ftaat; Elk' leefftand is een perk van pligten voorgefchreven,

Gelyk aan elk planeet de kring waarin hy gaat. De vorst, dc hoveling, de ftaats- de burgerleden,

De krygs- de handelsman, 't heeft all' zyn redenwyz': By dézen word een daad een' pligt te buiten treden,

By génen is zy waard' dat niemant haar mispryz'. De ftaaisman moet op meer en grooter zaken letten

Dan de amptelooze man; dus heeft hy ruimer baan Aan 't hof, en grooter recht de grenzen uit te zetten

Der zelfvergunning, dringt 's volks heil hem daartoe aan. Dat heil, myn grootfle pligt, myn grootst genoegen tevens,

Heb ik altyd bedoeld, met zorg daarop gelet, De vryheid voorgedaan, en nooit op 't pad myns levens

De grens van zelfverlof misdadig uitgezet. Maar Maurits, voortgefleept door denkwyz* van de hoven, Dorst, na zyn yzren vuist den Staat zyn magt ontwrong , Zich onvergeeflyk veel in 't land veröoreloven:

Hy was het die my boeide, en my ten grave drong. Door zyn barbaarfche list in 't kerkerhol gefmeten,

Met Hoogerbects, De Groot en gryzen Barneveld, (De laatfte is reeds gedoemd, dit zult gy zeker weten,) Leed niemant meer dan ik van 's dwingkn.ïs wreed geweld.

De

Sluiten