Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ZYNE GEMALINNE. 43

Opwelk een plaats hyook voor'tmoordend zwaard moetzwicbten, Een man die fterft bevlekt flechts met een zweem van fchandV Neen, 6 myn teerbeminde! in tegendeel, m\n flerven

Is gloriryk in 1 oog beftraald door 't redenlicht. Wie kan een eedier dood van 't grillig lot verwerven, Dan hy die roemryk fterft als 't offer van zyn' pligt? Heeft niet de landvoogdes, in eedien toorne ontftokcn,

Om myne kerkering, haar eerampt afgellaan? Heeft zy niet opentlyk uw' Egmond vrygefprokenï

Laat Spanje tot dien prys uw' Egmond doen vergaan! De flag by Sint Quintyn is 't Spaanfche hof vergeten...

Neen , niet aan 't gantfche hof: die flag word noch herdacht: Het word door Alva nu aan Lamorael verweten,

Dat hy daar Vrankryk floeg met Neêrlands oorlogsmagt; Daar 't Kastiljaanfche volk zich tweemaal zag verjagen, En voor de derdemaal byna geen' weêrftand bood ; De zege, aan't hoofd myns volks, voor Spanje, weggedragen,

Is nu een wanbedryf dat Egmonds fchuld vergroot. Dus ftrekt uw echtgenoot den haat ter ofTerhande ,

(Doorgaans aan 't hof het loon van ieder' eerlyk' m in ! ) Maar aan wiens zyde is de eer? en aan wiens zy' de fchandef

Is 't mooglyk dat uw oog dat niet doorgronden kan? Maar evenwel de brief door 's konings hand gefchreven, Dees fchynt den ryksmonarch, en al zyn hof, ontgaan; De koning had daarin en Hoorne en my vergeven AU' wat, naar zyn' begrip, door beiden was misdaan.

Dus

Sluiten