Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 DE GRAAF VAN EGMOND,

Dus zyn de koningen! 'k Zal de eerde man niet wezen, Aan wien een opperheer 't gegeven woord niet houd.

Weet gy wat Iterfling meest, en duurzaamst heeft te vreezen? 't Is hy die prinsfen gunst, en woord en eed, betrouwt.

Vertroost u dan. Noch ééns, op wie zal de oneer komen,

Op die door woordbreuk my verfchalkten in hun net?

Op dieom't doen mjns pligts myn bloed door'tzwaard doen ftroo-

(men ?

Op hem die misdaad zoekt in 't voorftaan van 's lands wet? Of op den man van Haat, die, in zyn gantfche leven,

Geen enkle daad belfond waarom hy bloozen moet? Die 't fchuddend Nederland de rust heeft weêrgegeeven ,

Na't gruwzaam was beroerd door's hooflings zucht naar bloed ? Die voor zyn' koning 't land in vrede zocht te fparen ?

Die voor de vryheid fprak, op 't recht des lands gegrond? Die ftelde dat de vorst, zou hy dit land bewaren,

De vryheid laten moest gelyk hy die hier vond? Dat wie de vryheid drukt der fiere Nederlanders,

Offchoon hy 't land behield, het nutloos voor zich maakt ? Dat hy een moedig volk vervreemd van zyne fianders?

Ja, eindlyk niets behoud, daar hy naar alles haakt' Befiuit dan dat onze eer geen vlekken heeft te vreezen ,

Door op wat wyz' men fierft; maar door't geen wy misdoen. Zal niet elk man 'van eer veel liever Egmond wezen,

Dan één van hen die wreed op 't hoofd van Egmond woên ? By 't uitzigt dat die naam onfterfelyk zal leven,

(Dat uitzigt moest alleen ons troosten in den druk!)

Is

Sluiten