Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN WILLEM DEN EERSTEN. 59

Zyn pligten evenwel als eerlyk man betrachten,

Gelyk de brave zoon de ondankbre moeder mint. En wat kan 't loon toch zyn van die zyn bloed doet ftroomen?

Kan 't offren van zichzelv' een loon zyn toegeleid? Zo edelheid van hart ons daartoe niet doet komen, Is 't offren van ons bloed een loutre zinloosheid. Dus denkt de ware held; voor't minst, hy moet zo denken.

Och! mogt u Lodewyk, in 't nypendst van zyn' nood , Zyn bloed, op't veld van eer, den Nederlandren fchenken!...

Zyn toeftand in dit uur is wreeder dan de dood ! Zolang gy met uw heir voor dees beklemde wallen,

Den dwingland hield in vrees, voldeed myn volk zyn'pligt: Maar fints gy af moest zien om Alva aan te vallen,

Bekeurde ik niet dan fchrik in 's oorlogsmans gezigt. De moed en trouw myns volks zyn met uw heir geweken.

Haast ftond de morrery in 't oog van elk' foldaat. •k Deed daadlyk van verdrag met wreeden Alva fpreken, En wacht zyn antwoord af, dat licht zich raden laat. Intusfchen dat myn bó naar Alva was vertrokken ,

Waarvan myn volk niets wist, verfcheen het oorlogsrot Met wapens in de vuist, baldadig, onverfchrokken,

En viel my ftout op 't lyf, in 't vreeslyk wapenflot, Waarin de blikfemftof, en moordende ingewanden Der yzren kneuzers zyn, tot Bergens zekerheid. Men fchreeuwt, men fcheld, men zweert, en dreigt my^aan te Zo de overgaaf des wals noch langer word ontzeid.

Ik

Sluiten