Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

fchen plaats heeft. In die mate zyn ook Je neï. gingen , welken de mensch voldoen wil, by den enen fyner, by den anderen grover van aard. Wat den enen een hemel is , dat zoude den an. deren een hel wezen. Geen wonder; want verbazend groot is het verfchil der byzondere organifatie, der luchtgeüeldheid , opvoeding, befchaving, JeeAvyze, en andere onhandigheden. Welk een onderfcheid , by voorbeeld , tusfchen den byna geheel verdierlykten dronkaard, en den man die matiglyk " leeft, om de fyne genoegens van den geest te beter te kunnen fmaken.' welk een onderfcheid tusfchen de zagte neigingen van den menfehenvriend, die zyn hoogfte genoegen vindt in onfchuldige ilagtöffers des tegenfpoeds te helpen , en tusfchen de onftuimige begeerten des genen , die de vermaken van v e n tj s of bacchus doldriftig naarjaagt! In zo verre nogtans de menfehenvriend , by de werkzame deelneming aan de lotgevallen van anderen, zyn ei. gen genoegen, als eindoogmerk, bedoelt, en door gevoel van lust bepaald wordt, handelt hy in der daad zinlyk, of uit beginzels van zinU'ke eigenkef4e. [*) Dm alleen , . wanneer de

zin-

( ) Nee cnlm, fi iiuun oh causrara cuiquain commodes ,

fce-

zm-

( ) Nee cnlrn, fi iiuun oh causrara cuiquain commodes,

te-

Sluiten